mgr Ewa Mazur

ROLA I ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  • określanie, organizowanie i prowadzenie różnych form i sposobów pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom;
  • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły;
  • wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły;
  • działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

POWYŻSZE ZADANIA PEDAGOG SZKOLNY REALIZUJE WE WSPÓŁPRACY Z:
rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi;
innymi szkołami i placówkami;
podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży /Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnień, Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich, Komendą Miejską Policji/.

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO GDY:

  • Czujesz, że nikt cię nie rozumie, jesteś samotny.
  • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
  • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
  • Chciałbyś z kimś porozmawiać, chciałbyś pomóc innym i nie wiesz w jaki sposób.

ULOTKA DLA RODZICÓW -> pobierz

ULOTKA DLA UCZNIÓW -> pobierz

Skip to content