POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

W ROKU PRZEDSZKOLNYM 2022/2023

DO KLASY PIERWSZEJ

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W KOZIENICACH

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI
WESOŁA SZKOŁA NA WAS CZEKA!

REKRUTACJA – OD 1 MARCA DO 28 MARCA 2022 DO GODZ. 15.00

Szanowni Rodzice!

Tegoroczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych: Nr 1,2,3 i 4 w Kozienicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie,  prowadzona będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego.

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2022 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w jednej z wymienionych szkół podstawowych, warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru. Chcąc ułatwić Państwu proces zapisu dziecka do przedszkola przedstawiamy zasady rekrutacji „krok po kroku”.

Portal rekrutacyjny https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/kozienice

Z A R Z Ą D Z E N I E NR  4/2022 DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KOZIENICACH -> pobierz

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej do klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kozienicach -> pobierz     

ZASADY OGÓLNE

Do klas pierwszych przyjmowane są:

 1. Dzieci 7-letnie i starsze (urodzone od stycznia do grudnia w 2015 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 2. Dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2016 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie – w przypadku dzieci obwodowych) dzieci są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie określonym w harmonogramie w formie elektronicznej (obowiązuje zgłoszenie elektroniczne potwierdzone wersją papierową).

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym określa ZARZĄDZENIE NR 10/2022 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 24 stycznia 2022 r. -> pobierz

ZASADY PRZYJĘĆ

 Do szkoły podstawowej dzieci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

 1. Kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły.

Kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia rodzice dołączają oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 1. Kandydaci spoza obwodu.
 2. kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
 3. rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji – nie więcej niż trzy szkoły.
 4. szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru,
 5. kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską w Kozienicach.

ZŁOŻENIE WNIOSKU/ZGŁOSZENIA

 Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym.

 1. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka w terminach określonych w harmonogramie. Na kolejność przyjęć w okresie prowadzanego naboru nie mają wpływu:
 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku
 1. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.
 2. Aby poprawnie złożyć wniosek należy:
  wypełnić wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru
  w tym celu należy:
  • wypełnić w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
  • wydrukować wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne.
   Lub
   wypełnić odręcznie papierowy wniosek/zgłoszenie
   w tym celu należy:
   • wypełnić papierowy wniosek/zgłoszenie odręcznie i po podpisaniu złożyć w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
   • informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadzi do systemu informatycznego pracownik szkoły.Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 3. Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 4. Gdy jeden z rodziców nie może podpisać wniosku/zgłoszenia należy dołączyć do wniosku/zgłoszenia oświadczenie wyjaśniające, dlaczego jeden z rodziców go podpisuje i/lub oświadczenie, że oboje rodzice  zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku/zgłoszeniu.
 5. Do wniosku/zgłoszenia należy dołączyć oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia są do pobrania w zakładce „pliki do pobrania”

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 1. W przypadku negatywnego zweryfikowania informacji zawartych w oświadczeniu lub braku dokumentów potwierdzających kryterium komisja rekrutacyjna nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.
 2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 3. wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 4. zwrócić się do Burmistrza Gminy Kozienice o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

W celu potwierdzenia oświadczenia Burmistrz Gminy Kozienice może:

 • skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • wystąpić o nie do instytucji publicznych,
 • zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego.
 1. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

WYNIKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

 1. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka pisemnie – w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły – w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej – w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Skip to content