GARŚĆ PODSTAWOWYCH INFORMACJI DLA ÓSMOKLASISTÓW

Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 Główny termin egzaminu

 1. język polski –  14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka –  15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

 Dodatkowy termin egzaminu

 1. język polski –  10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. matematyka –  11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 • Zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym – w kwietniu i dodatkowym – w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 • Od roku 2025 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
 • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
  a. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  b. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  c. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2025 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.
 • Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.
 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.
 • Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.
 • W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.
 • Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

Informacje o formule egzaminu po szkole podstawowej na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

przedmiot arkusz
standardowy
przedłużenie
czasu
język
polski
120 do
180
matematyka 100 do
150
język
obcy
nowożytny
90 do
135

Wszystkim ósmoklasistom dedykujemy szereg uwag jak należy przygotować się do egzaminu:

 • Czytaj uważnie polecenia.
 • Dbaj o staranność i estetykę zapisu.
 • Dużo czytaj!
 • Czytaj ze zrozumieniem (opowiedz innym o tym, co czytałeś).
 • Odpowiadaj dokładnie na pytania.
 • Ćwicz wykonywanie działań pisemnych!
 • Wykonuj więcej zadań związanych z obliczeniami procentowymi.
 • Więcej czytaj, celem utrwalenia poprawnej pisowni, interpunkcji i ortografii.
 • Pracuj z tekstem.
 • Ćwicz krótkie formy wypowiedzi.
 • Ćwicz umiejętność swobodnego wypowiadania własnych sądów, opinii na różne tematy.
 • Pisz zdania pojedyncze rozwinięte zamiast złożonych.
 • Dbaj o staranność zapisu działań matematycznych (niestaranność jest powodem błędów w obliczeniach.
 • Działania matematyczne licz dwa razy.
 • Zawsze próbuj rozwiązać zadanie matematyczne – nawet, jeśli wydaje się trudne. Zapisuj każde działanie – każdy punkt może się przydać.
 • Jeśli nie jesteś pewny poprawności rozwiązania, lecz nie masz innego pomysłu, nie przekreślaj tego, co już zostało napisane.
 • Nie powtarzaj wyrazów w bliskim sąsiedztwie.
 • Liczy się jakość a nie ilość napisanego tekstu.
 • Sprawdź poprawność wyniku z warunkami zadania.
 • Nie bój się sprawdzianu!
Skip to content