POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 I

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

DO KLAS PIERWSZYCH

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KOZIENICACH

  • REKRUTACJA – OD 1 MARCA DO 26 MARCA 2021 DO GODZ. 15.00 DZIECI MIESZKAJĄCE POZA OBWODEM SZKOŁY
  • ZGŁOSZENIA – OD 1 MARCA 2021 DZIECI MIESZKAJĄCE W OBWODZIE SZKOŁY

Wypełnione dokumenty można złożyć w szkole lub przesłać e-mail.
Sekretariat szkoły – godz. 7.30 – 15.30 tel. 614-53-70

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PIERWSZOKLASISTÓW
WESOŁA SZKOŁA NA WAS CZEKA!

ZARZĄDZENIE NR 14/2021 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 25 stycznia 2021 r. -> pobierz
Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie ogłoszenia rekrutacji do klas pierwszych  -> pobierz
Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie pracy Komisji Rekrutacyjnej -> pobierz
Regulamin Komisji Rekrutacyjnej -> pobierz

Druki do pobrania:

Uczniowie z obwodu szkoły:

1.  ZAŁĄCZNIK zgłoszenie -> pobierz

Uczniowie spoza obwodu szkoły:

1. ZAŁĄCZNIK wniosek -> pobierz

2. ZAŁĄCZNIK -> pobierz

3. ZAŁĄCZNIK -> pobierz

4. ZAŁĄCZNIK -> pobierz

5. ZAŁĄCZNIK  potwierdzenie wyboru-> pobierz

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozienice
L.p Kryterium Liczba
punktów
Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium
1. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata 2 Poświadcza Dyrektor szkoły
2. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole 2 Poświadcza Dyrektor szkoły
3. Miejsce pracy rodzica(ów)/opiekuna(ów) prawnych znajduje się w obwodzie szkoły 1 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki 1 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
5. Obwód szkolny kandydata leży w Gminie Kozienice 1 Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych szkół podstawowych.
L.p Czynności rekrutacyjne Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; od 1 marca do 26 marca 2021 do godz. 15.00 od 18 sierpnia do 19 sierpnia 2021 do godz. 15.00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o której mowa w art.20t ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991r., o systemie oświaty /Dz.U.z 2015, poz.2156 z późn. zm./. do 30 marca 2021 do godz. 15.00 do 20 sierpnia 2021 do godz. 15.00
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 6 kwietnia 2021 do godz. 15.00 23 sierpnia 2021 do godz. 15.00
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 7 kwietnia do 15 kwietnia 2021 do godz. 15.00 od 24 sierpnia do 25 sierpnia 2021 do godz. 15.00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16 kwietnia 2021 do godz. 15.00 26 sierpnia 2021 do godz. 15.00
Skip to content