INFORMUJĘ RODZICÓW:

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZIENICACH W TRAKCIE PROWADZONYCH W ZAJĘĆ -> pobierz

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 W PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KOZIENICACH W TRAKCIE PROWADZONYCH W ZAJĘĆ W SZKOLE -> pobierz

  1. ZAJĘCIA SPECJALNE

     Od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

Proszę rodziców, aby od dnia 18 maja do 20 maja 2020 roku zgłaszali chęć zorganizowania zajęć tego typu. Po zgłoszeniu dziecka szkoła dokona opracowania procedur, harmonogramu spotkań oraz wystąpi do organu prowadzącego o zgodę na prowadzenie zajęć.

  • Zgłoszenie uczestnictwa należy przekazać w formie elektronicznej poprzez wypełnienie deklaracji znajdującej się na stronie internetowej szkoły.

Deklaracja uczęszczania dziecka do szkoły na zajęcia rewalidacyjne w okresie pandemii COVID-19 -> pobierz

  1. ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Od 25 maja 2020 roku istnieje możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo -wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;

  • Zgłoszenie uczestnictwa należy przekazać w formie elektronicznej poprzez wypełnienie deklaracji znajdującej się na stronie internetowej szkoły.

Deklaracja uczęszczania uczennicy/ucznia kl. I-III do szkoły na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w okresie pandemii COVID-19 -> pobierz

  1. KONSULTACJE DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH KLAS

Od 1 czerwca 2020 roku istnieje możliwość organizacji konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

  • Zgłoszenie uczestnictwa należy przekazać w formie elektronicznej poprzez wypełnienie deklaracji znajdującej się na stronie internetowej szkoły.

Deklaracja uczęszczania uczennicy/ucznia wszystkich klas do szkoły na konsultacje w okresie pandemii COVID-19 -> pobierz

                                                                                                                    Dyrektor Szkoły

Skip to content